About the game
News
Sign in
Register
Top Players
Forum
17:06
5033
 online
Authorization required
You are not logged in
  

#5555 Dark Side

 [Military clan] [19:00 - 12:00]
 2 heroes, battle glory: 384
0

 » Leader: Õèùíèê » Log


 Construction initialized! 

 Buildings: Commanding post, Intelligence department, Embassy, Training ground


 » Depository

 äàííûé ìîìåíò èñïîëüçóåòñÿ êàê ñêëàä

 áóäóùåì ÁÊ #5555 Dark Side ñòàíåò ëó÷øèì â Èìïåğèè

Ïëàíèğóåìûé áşäæåò íà ğàçâèòèå: X XXX XXX XXX çîëîòà

~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~

WELCOME TO THE DARK SIDE (ÄÎÁĞÎ ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ ÍÀ Ò¨ÌÍÓŞ ÑÒÎĞÎÍÓ)

~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~

-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-

~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~

-
-
-
-

Ïğè¸ì â ÁÊ:

-
-
-

~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~

Êîíñòèòóöèÿ ÁÊ:

1. -
2. -
3. -
4. -

Ïîëèòèêà ÁÊ:
-

~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~

Çàùèòû è çàõâàòû:
-
-
-
-

-
-
-

~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~

Ğåìîíò àğòåôàêòîâ:
-
-
-
-
-
-
-
-
Óñòàíîâêà êğàôòà:
-
-
-
-
-
~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~

Êëàíîâûå êğåäèòû:

1.Online Seredovichh 19 Âåëèêèé Âèçèğü  100 
2.Offline Õèùíèê 17    
2008-2024, online games LordsWM