LordsWM.com
Authorization required | You are not logged in
18:59, 4685 online
 About the game 
 News 
 Sign in 
 Register 
 Top Players 
 Forum 
  #18ËèÑè×êÀ_96  [17] 
79,152  2074201
 +34
 +10
 0
 +2
 +4
 +1
 +18%
  Write a message Character is in combat  
 » Combat level: 17 (91,615,590) +16,384,410

 » Troops ready: 100%
 » Mana: 20 / 20
 » Location: Fairy Trees

 » Skill potion for Elf faction till 2020-02-27 17:46


37
116
30
4
23
13
4
Statistics
Transfer log [>>]  
Combat log [>>]  
Game log [>>]  
  Roulette bets total:
  Roulette winnings total:
  Combats fought: 26,214
  Victories: 19,624
  Defeats: 6,590
  Games played: 2,332
  Victories: 1,143 
217,545
  Defeats: 1,189 
308,020
Clans

     #18 †Îðäåí Ìèðîòâîðöåâ†

ResourcesSkillsTalents
    Abrasive: 2
    Fern flower: 5
    Fire crystal: 1
    Ice crystal: 1
    Meteorite shard: 1
    Moonstone: 1
    Tiger`s claw: 2
    Toadstool: 2
    Viper venom: 18
    Windflower: 1
    Witch bloom: 10
  Knight: 5 (280.05) +220.0
  Necromancer: 3 (100.42) +59.6
  Wizard: 2 (50.12) +39.9
  Elf: 9 (2930.25) +2369.7
  Barbarian: 10 (7931.36) +1668.6
  Dark elf: 4 (260.29) +19.7
  Demon: 3 (102.17) +57.8
  Dwarf: 12 (18705.08) +16294.9
  Tribal: 9 (2954.78) +2345.2

  Hunters' guild: 8 (4203.72) +96.3
  Laborers' guild: 12 (30604) +7396
  Gamblers' guild: 13 (1143) +157
  Thieves' guild: 9 (3149) +1151
  Rangers' guild: 0 (0)
  Mercenaries' guild: 10 (6369.4) +1430.6
  Commanders' guild: 1 (156.55) +193.4
  Watchers' guild: 3 (563.9) +286.1
  Adventurers' guild: 0 (480) +1120
  Leaders' Guild: 9 (2101) +99.0
  Smiths' guild: 2 (82.01) +83.0
  Enchanters' guild: 2 (1290) +910 (+)
Expert fortune
Basic Nature magic
Expert offenseBattle fury
Best stacks in the Leaders' Guild
64
53
30
18
12
56
10
94
46
28
29
14
125
64
106
71
110
82
65
8
152
7
21
17
25
26
30
68
Achievements
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
2
1
1
5
1
5
2
1
4
1
1
1
2
Personal info
AC/DC ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
ÈÂÅÍÒ! ÂÕÎÄ ÑÂÎÁÎÄÍÛÉ! ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Äíåì çàõîæó ñ òåëåôîíà.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Ðàäóéñÿ ñîëíöó è íåáó ãîëóáîìó... (ñ)
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
 äîëã ÍÈÊÎÃÄÀ íå äàþ è íå áåðó!!!!!
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Ë - Ëèñè÷êà óìíà è áûñòðà,
è - è îòâàæíà,
Ñ - Ñ òàêîþ è ìàãàì ñðàçèòüñÿ â îáëîì,
è - Èñêóñíà, ñìåëà è õèòðà íå îäíàæäû.
× - ×óäåñíà íå ïðîñòî êðàñîþ, âî âñ¸ì.
ê - Êòî çíàåò òàêèõ? ß îäíó òîëüêî çíàþ.
À - À ïðîñòî ïîäîáíûõ òàêîé íå áûâàåò.
_
96

© Áàðä Èãîðèóñ
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
5a7254a7436430721ed5bfc4a2dff1b9 
2008-2020, online games LordsWM